اصول هشت گانه بیمه

اصول هشت گانه بیمه

 1. اصل حسن نیت
 2. اصل غرامت یا اصل زیان
 3. اصل نفع بیمه پذیر
 4. اصل جانشینی
 5. اصل تعدد بیمه
 6. اصل داوری
 7. اصل علت نزدیک
 8. اصل اتکایی

*اگه میخوای یه سر و گردن از نمایندگان بیمه دیگه بالاتر باشی باید رو قوانین بیمه مسلط بشی.

 *میتونی از حق بیمه گذارت دفاع کنی.

*باعث اعتبارت میشه.

*تو مذاکراتت میتونی با توجه به قوانین پاسخ مشتری رو بدی و حق بیمه ی بالایی بگیری.

*اصول بیمه پایه و اساس قوانین بیمه هستند و باعث دید و نگرش درستی نصبت به قوانین میشه.

·        اصل حسن نیت

هرچند در اصول بیمه گری رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گذار الزامی است لیکن باید پذیرفت در رابطه حقوقی طرفین رعایت حسن نیت در هر دو طرف الزامی است. صدور بیمه نامه متناسب و به صورت شفاف با ضمانت اجرای لازم اولین و مهم ترین سند رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گر است. درج مشخصات کامل مورد بیمه تعداد بیمه گر وظایف بیمه گذار و سایر اصول و قواعد لازم و مورد اجرا در عملیات بیمه گری اعم از صدور بیمه نامه و خسارت قابل پرداخت رعایت این اصل را تایید می نماید.

·        اصل غرامت یا اصل زیان

هدف ازانعقاد عقد بیمه ایجاد تامین مناسب برای بیمه گذار و جبران زیان وارده او به گونه ای که وی در وضعیت  قبل از حادثه قرار دهد هرچند خسارت وارده به بیمه گذار به صورت کامل قابل جبران نیست لیکن همواره بیمه گر سعی می نماید با صدور بیمه نامه مناسب به بیمه گذار در جبران خسارت کمک نماید از طرف دیگر بیمه وسیله جبران خسارت است و نه وسیله انتفاع بیمه گذار استفاده غیر مجاز بیمه گذار از بیمه نامه سبب تحریک وی به ایجاد خسارت و موجب دارا شدن خلاف اصول قواعد خواهد شد.

در بیمه های غرامت  این اصل کاملاً صادق است لیکن در بیمه های اشخاص به لحاظ اینکه از اصل سرمایه و نه غرامت تبعیت می کند این اصل حاکم نمی باشد در اجرای اصل زیان یا غرامت بیمه گذار باید موارد زیر را اثبات نماید:

اولاً ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده.

ثانیاً حادثه مورد بیمه برای بیمه خسارت ایجاد کرده .

ثالثاً بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد خسارتی قابل جبران است که از خطرات تحت پوشش ایجاد شده باشد .

رابعاً موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه ثابت نماید.

·        اصل نفت پذیر

قاعدتاً افراد به جهت رابطه‌ای که با مورد بیمه دارند و سلامت آن نفت می برند آن را بیمه می نمایند از این رو گفته می شود بیمه گذار باید نسبت به مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد یعنی سلامت مورد بیمه به نفع وی و زیان و خسارت مورد بیمه به زیان او باشد البته افراد مختلفی ممکن است نسبت به مورد بیمه نفت داشته باشند بعضی افراد به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیرمستقیم نفع دارند مالک اعم از اینکه اصیل باشد و یا با وکالت وصایت، ولایت آن را بیمه نماید مسئول حفظ مال ذینفع افرادی هستند که می توانند به جهت وجود نفع بیمه‌ای بیمه گذار باشند در رشته های مختلف  بیمه‌ای نفع بیمه پذیر ممکن است برای افراد مختلفی وجود داشته باشد دایره این نفع در بیمه های اشخاص و مسئولیت فراتر از بیمه های اموال می باشد و متناسب با تنوع بیمه‌ها نفع بیمه پذیر با تفسیر گسترده ترین مواجه میشود.

·        اصل جانشینی

این اصل بر اساس ماده ۳۰ قانون بیمه تعریف می‌شود. طبق ماده ٣٠ (( بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود اگر بیمه گذار اقدام می‌کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود))

در خصوص علت وضع این ماده باید گفت:اگر حق جانشینی بیمه گر اعمال نگردد بیمه گذار علاوه بر اخذ خسارت از بیمه گر به مسئول خسارت با مقصر مراجعه خواهد نمود و از بینی نیز خسارت خواهد گرفت این  امر موجب خواهد شد بیمه‌گذار برخلاف قانون چند بار خسارت دریافت کند. از طرف دیگر چنانچه بیمه گر پس از پرداخت خسارت حق مراجعه به مقصر را نداشته باشد در آن صورت مقصر و مباشر خسارت عمداً از جبران خسارت ایجاد شده معاف خواهد شد چگونه می تواند پذیرفت مقصر این حادثه بدون هیچ سمتی از قرارداد بیمه به نفع خود استفاده نماید لذا در مواقعی که حادثه مورد بیمه توسط شخص ثالث ایجاد شود بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت به مقصر عامل خسارت مراجعه نماید.

 

 

·        اصل تعدد بیمه

تعداد بیمه عبارت است از اینکه برای یک شی چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد تعداد بیمه حسب مورد ممکن است صحیح یا باطل باشد و در صورت حصول شرایط زیر تعداد بیمه نامه مغایر اصل غرامت است و باطل می باشد.

 

۱ یک ماه چند بیمه داشته باشد و جمع مبالغ بیمه نامه ها بیش از ارزش واقعی باشد.

٢ منتفع از همه بیمه نامه یک شخص باشد.

٣ خطرهای بیمه شده در هر بیمه نامه یکسان باشد.

لذا در صورت وجود جمع این شرایط تعدد بیمه نامه با من قانونی مواجه می باشد به علت اینکه موجب انتفاع غیرمجاز بیمه‌گذار میگردد با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شود.

 

·        اصل داوری

همانگونه که بیمه‌گذار و بیمه گر بر اساس اصل حسن نیت قرارداد بیمه را منعقد نموده اند شایسته است خلاف پیش آمده نیز به طریق مسالمت آمیز و دوستانه حل و فصل گردد در قراردادهای بیمه ماده‌ای به این است اختصاص یافته لیکن علیرغم اینکه داوری اصل بیمه‌ای است و به دلایل زیر اهمیت فراوان دارد شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه بین طرفین الزام آور نگردیده است و طرفین تنها به ارجاع اختلاف به داور و حل مسالمت آمیز اختلاف از طریق داوری ارشاد شدند.

محاسن اصل داوری

 1. برخلاف رسیدگی در مرجع قضایی داوری بین بیمه گر بیمه گذار موجب می گردد رسیدگی در محیطی دوستانه و جمعی آرام صورت گیرد.
 2. برای طرح دعوا بیمه گذار یا بیمه گر باید هزینه های غذایی مختلف بپردازند بیکن رسیدگی از طریق داوری موجب می گردد هزینه های کمتری به طرفین تحمیل شود.
 3. مراجع قضایی با توجه به تنوع پرونده ها و فقدان شعب تخصصی نایی فنی جهت رسیدگی به اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار را ندارند بیکن داوران معرفی شده طرفین به علت این که دارای تخصص بیمه هستند از توانایی بیشتری در حل اختلاف بر خوردند.
 4. تشریفات رسیدگی از طریق داوری تابع تشریفات طولانی و فنی و متنوع دادرسی در دادگاه نیست و در سریعترین زمان ممکن قابل انجام است.

·        اصل علت نزدیک

در توصیف اصل غرامت گفتیم بیمه گذار باید ورود خسارت ناشی از خطرات بیمه شده را اثبات نماید بیمه گذار باید اثبات نمایند بین خسارت و حادثه رابطه علت و معلولی و مستقیم وجود دارد یعنی خسارت مستقیم از حادثه بیمه شده ایجاد شده است هر چند ممکن است دلیل یا عواملی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد لیکن چنان چه بین خسارت و حادثه مورد بیمه رابطه معقول باشد بیمه گر مسئول است چنانچه عرف  و عقل خسارت را ناشی از حادثه بداند خطر مورد بیمه محقق شده است.

 • اصل اتکایی

بر اساس اصل تعاون و مشارکت تعدادی از بیمه گران در خسارت و تقسیم خطر به وجود آمده است و به موجب آن بیمه گر می تواند قسمتی از ریسک پذیرفته شده را به بیمه دیگر واگذار نماید انجام بیمه اتکایی در مواقعی به علت دستور یا من قانونی جنبه اجباری دارد و در مواقعی جنبه اختیاری یعنی بیمه گران جهت افزایش توان بیمه‌گری خود و افزایش مراودات تجاری ریسک های پذیرفته شده را به شرکت های دیگر پذیرنده واگذار می نمایند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *